تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
تاریخ اسلام 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی 
 
خارج 
 
 
 
0.00