ابن فهد حلی: صوفی یا فقیه عارف؟
40 بازدید
محل نشر: تاریخ در آیینه پژوهش » زمستان 1389 - شماره چهار (14 صفحه - از 105 تا 118)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
احمد بن فهد حلی از دانشمندان بزرگ شیعه است که برخی نویسندگان وی را به سبب‌ انتساب بعضی شاگردان و تألیفات به ایشان،صوفی،یا متمایل به تصوف معرفی کرده‌اند. بررسی استادان،شاگردان و تألیفات وی برای اثبات درستی یا نادرستی چنین ادعایی‌ مسئله اصلی این پژوهش است.این انتساب،زمانی بیشتر تقویت می‌شود که توجه داشته‌ باشیم که یکی از بنیانگذاران دولت شیعی مشعشعیان،یعنی محمد بن فلاح،شاگرد وی‌ بوده و برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت خود،موجب ترویج چنین فرضیه‌ای شده‌ است.به رغم قلت اطلاعات درباره این مسئله در منابع،روش نگارنده،روش کتابخانه‌ای‌ با بررسی آخرین تحقیقات در زمنیه است. واژگان کلیدی: ابن فهد حلی،محمد بن فلاح،محمد بن عبد الله نوربخش،مشعشعیان،فقاهت و تصوف.